Slovník pojmů půjček

akontace - první splátka - procentní část ceny, kterou musí klient zaplatit před začátkem splácení zbývající části ceny.

anuita - je ekonomický termín používaný pro pravidelnou splátku (obvykle roční platba nějakého dluhu). Jedná se o platbu, která je složena ze splátky jistiny dluhu a úroku.

bonita - charakterizuje schopnost dlužníka dostát svým finančním závazkům.

dlužník - ten, kdo je povinnen splatit věřiteli poskytnutou částku.

exekuční činnost - je samotné vymáhání nároku věřitele resp. oprávněného.

p.a. - per annum - ročně, za rok.

RPSN - udává procentní podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

ručitel - ten, kdo poskytuje ručení (bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník).

splátkový kalendář - časový plán postupného splácení úvěru či jiného peněžitého dluhu s uvedením přesné výše a data splatnosti jednotlivých splátek.

úroková sazba/míra - vyjadřuje hodnotu, kterou budete muset zaplatit navíc nad částku úvěru.

věřitel - ten, kdo poskytl finanční částku a požaduje po dlužníkovi uhrazení pohledávky.

Menu půjček

Odkazy